Polityka prywatności


I. Wstęp

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez Stowarzyszenie Klub Strzelecki U27 („Stowarzyszenie") danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Stowarzyszenie ("Użytkownik").
2. W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów je wykorzystujemy, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy.
3. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
4. Polityka ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Strzelecki U27 z siedzibą w 05-850 Ołtarzewie ul. Umiastowska 27, NIP 1182183968, telefon 888491333, E-mail: klub@u27.pl

III. Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych

1. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia Klub Strzelecki U27 w tym informowanie członków stowarzyszenia drogą elektroniczną o wydarzeniach związanych z działalnością Ponadto Stowarzyszenie zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników uzyskane z monitoringu wizyjnego podczas przebywania Użytkowników na strzelnicy użytkowanej przez Stowarzyszenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników oraz innych osób przebywających na terenie strzelnicy oraz zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku.
2. Podstawą zbierania i przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Użytkownika oraz niezbędność ich przetwarzania do wykonywania celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do członkostwa w Stowarzyszeniu i realizowania jego celów statutowych. W przypadku odmowy podania danych osobowych nie jest możliwe członkostwo w klubie oraz uczestnictwo w zawodach strzeleckich.

IV. Informacje dodatkowe

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie w jakim nie narusza to przepisów prawa.
2. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Administrator może pozyskiwać dodatkowo informacje dotyczące uprawnień związanych ze strzelectwem (np. nr patentu strzeleckiego, nr licencji zawodniczej, licencji sędziego sportu strzeleckiego, licencji trenerskich instruktorskich, uprawnień prowadzącego strzelanie) a także posiadanych pozwoleń na broń.
3. Stowarzyszenie zamieszcza zdjęcia i filmy w mediach (Internecie, prasie, telewizji) zarejestrowane podczas realizacji zawodów sportowych i innych uroczystości (zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza zgodnie z art. 81 ust.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
4. Odbiorcami danych Użytkowników będą podmioty upoważnione przez Administratora do ich wykorzystania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych w związku ze współpracą ze Stowarzyszeniem i realizację prawnych obowiązków Stowarzyszenia, np.: Policja, Prokuratura, Warszawsko-Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego, Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Ubezpieczyciel, Strzelnica U27, usługodawcy technologicznym (hosting, e-mail, wiadomości SMS), księgowość.
5. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa a dane zostaną udostępnione tylko w razie konieczności.
7. Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważa, że w przypadku przetwarzania jego danych osobowych doszło do naruszenia przepisów.
9. Dane pozyskane przez U27 w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o broni i amunicji oraz rozporządzeń wykonawczych będą przetwarzane przez okres wymagany tymi przepisami
10. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez członkostwa Użytkownika w Stowarzyszeniu oraz po jego zakończeniu w okresie niezbędnym wynikającym z innych przepisów prawa a także obowiązków statystycznych i archiwizacyjnych. W przypadku Użytkowników nie będących członkami Stowarzyszenia dane przechowywane są przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa i obowiązków Stowarzyszenia wobec WMZSS i PZSS.