Regulamin rezerwacji on-line


 

I. Definicje 

 1. Regulamin– oznacza niniejszy dokument określający zasady Rezerwacji Usług, a także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów. 
 2. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący Usługi na rzecz Klientów, będący właścicielem Serwisu. Usługodawcą jest Strzelnica U27 Małgorzata Pietraszewska z siedzibą w Ołtarzewie, wpisana do CEIDG z dniem 04.12.2017 r., NIP 5271564065, REGON 368871646
 3. Lokal – lokal Usługodawcy znajdujący się pod adresem: ul. Umiastowska 27, 05-850 Ołtarzew, w którym świadczone są Usługi.
 4. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem https:// u27.pl, umożliwiających Klientowi dokonanie Rezerwacji.
 5. Klient – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje Rezerwacji i zawiera z Usługodawcą Umowę w Serwisie.  
 6. Konto – miejsce w Serwisie, prowadzone dla Klienta przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (adres e-mail), będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
 7. Usługa– usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w Lokalu, na warunkach określonych na podstawie Rezerwacji.  
 8. Umowa –zawierana przez Klienta z Usługodawcą umowa na świadczenie Usługi wybranej przez Klienta w ramach Rezerwacjidokonanej za pośrednictwem Serwisu.
 9. Formularz Rezerwacji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający Klientowi dokonanie Rezerwacji, w szczególności poprzez podanie przez Klienta jego danych oraz określenie warunków świadczenia Usługi.  
 10. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Rezerwacji, określające istotne warunki Usługi i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą.  
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). 
 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 grudnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).  

 

II. Postanowienia wstępne 

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania Serwisu, dokonywania Rezerwacji, prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis oraz świadczącego Usługi. 
 2. Każdy Klient z chwilą dokonywania Rezerwacji zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Strzelnicy U27 i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Usługodawcy, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.  
 4. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.  
 5. Wymagania techniczne: do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz dokonywania rezerwacji usługi, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies

 

III. Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres Usługodawcy ul. Umiastowska 27, 05-850 Ołtarzew
 2. Adres e-mail Usługodawcy: biuro@u27.pl
 3. Numer rachunku bankowego Usługodawcy 75 1910 1048 2669 0006 3888 0002
 4. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą w/w adresów.

 

IV. Informacje ogólne

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Usługobiorcy.
 2. Przeglądanie asortymentu strony nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na usługi znajdujące się w asortymencie strony możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

V. Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres email, 
 2. Założenie Konta jest bezpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie 

 

  VI. Zasady dokonywania Rezerwacji

W celu dokonania rezerwacji należy:

 1. Zalogować się lub skorzystać z możliwości dokonania Rezerwacji bez rejestracji;
 2. Wybrać usługi będące przedmiotem Rezerwacji,
 3. Jeżeli wybrano możliwość dokonania Rezerwacji bez rejestracji – wypełnić Formularz Rezerwacji poprzez wpisanie danych Klienta. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych,
 4. Kliknąć przycisk “Zarezerwuj i zapłać”, 
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Rezerwację.
 6. Opłata rezerwacyjna jest rozliczana z ceną końcową Usługi i nie podlega zwrotowi

 

VII. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:  
 • płatność przelewem na konto Usługodawcy,
 • płatności elektroniczne,
 • płatność kartą płatniczą.
 1. Szczegółowe informacje akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie.

 

VIII. Rezerwacja i zawarcie Umowy

 1. Podane w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Poprzez wybór opcji "Rezerwacja" w Serwisie Klient może dokonać rezerwacji,  w szczególności wybierając rodzaj Usługi i termin jej realizacji. 
 3. Dokonując wyboru Usługi należy zwrócić uwagę na szczegóły podane w Serwisie, w tym wybór opcji i ilość rezerwowanych stanowisk strzeleckich.
 4. Po zaznaczeniu danego pola z terminem realizacji Usługi (jeszcze przed zaakceptowaniem Rezerwacji) Klient uzyska informację o wysokości opłaty rezerwacyjnej i zostanie przekierowany na stronę płatności.
 5. Po dokonaniu Rezerwacji Klient otrzyma zwrotnie wiadomość e-mail z potwierdzeniem szczegółów rezerwacji.
 6. Jeśli Klient nie dokona płatności za opłatę rezerwacyjną w ciągu 90 minut od momentu złożenia Rezerwacji, taka Rezerwacja zostanie anulowana, bez żadnych dalszych roszczeń po którejkolwiek ze Stron.
 7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta na czas wykonania Usługi.
 8. Ceny Usług wskazane w Serwisie zawierają podatek VAT.
 9. Wykonanie usługi przez Usługodawcę odbywa się w miejscu prowadzenia działalności tj. w Lokalu Strzelnicy U27 w Ołtarzewie przy  ul. Umiastowskiej 27.

 

 IX.  Brak prawa odstąpienia od Umowy

W przypadku dokonania Rezerwacji oraz jej opłacenia (zawarcia Umowy z Usługodawcą), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, takie prawo nie przysługuje Klientowi również w przypadku, jeśli stroną Umowy jest Konsument.

 

X. Jakość usług; reklamacje

 1. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji Usługi zgodnie z warunkami Umowy, zasadami wynikającymi z Regulaminu i obowiązującego prawa oraz przy dochowaniu należytej staranności, ocenianej przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji odnośnie do Usług, jak również innych działań realizowanych przez Usługodawcę w związku z Usługami.
 3. Reklamacje można składać za pośrednictwem wiadomości email na adres: biuro@u27.pl lub listownie na adres Usługodawcy, wskazany w definicjach.
 4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta i opis reklamacji.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania, zawiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail podany na koncie Klienta w Serwisie, chyba ze Klient zażądał w reklamacji wysłania odpowiedzi na inny adres.
 6. W przypadku niemożności realizacji Usługi z przyczyn nieleżących po stronie Klienta, w szczególności z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej, Usługodawca zaproponuje Klientowi możliwość realizacji Usługi w innym, uzgodnionym przez Strony terminie. W razie nieskorzystania z Usługi przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie, zastosowanie znajdują postanowienia art. 7 poniżej.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do gwarancji prawidłowości realizacji Usług przez Usługodawcę i uprawnień Klienta w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji Usługi, znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w razie nabycia Usługi przez Konsumenta – również przepisy Ustawy o prawach konsumenta, 
 8. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje serwis przelewy24.pl.

 

XI. Dane osobowe w Serwisie

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy zbieranych za pośrednictwem strony jest Usługodawca. 
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Usługodawcę dla celów niezbędnych do wykonania Umowy. Ponadto Usługodawca może wykorzystywać dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym profilowania danych osobowych dla powyższych potrzeb, z zastrzeżeniem, iż Klient ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu. 
 3. Dla celów marketingowych Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Klienta, w zakresie wynikającym z takiej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a Klient może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Usługodawcy, w szczególności podwykonawcom, z których Usługodawca korzysta dla potrzeb świadczenia Usług.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta na stronie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy wykonania usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Na terenie obiektu Usługodawcy funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu, a także ochrony mienia tych osób i mienia Usługodawcy. Dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do uzyskania dostępu do takich danych. Administrator przechowuje nagrania z monitoringu przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, z zastrzeżeniem, iż nagrania, które mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, mogą być przechowywane dłużej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie powyższych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez stronę zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn a w szczególności: zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, zmiany funkcjonalności Serwisu  – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.   
 3.  Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.