Statut


STATUT  STOWARZYSZENIA KLUB STRZELECKI U27

 

Rozdział I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI U27 i jest stowarzyszeniem działającym w zakresie krzewienia sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji, propagowania tradycji strzelectwa i zrzeszania osób zajmujących się strzelectwem, oraz stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt. 5 Ustawy z 1999 r. o broni i amunicji.

2. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony i działa w ramach prawnych wyznaczonych przez właściwe ustawy oraz na podstawie niniejszego statutu.

3.  Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

4.  Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest 05-850 Ołtarzew.

§ 2.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie  z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

3. Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i ich związków działających na rzecz sportu, rekreacji a przede wszystkim strzelectwa. W szczególności Stowarzyszenie może być członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, o ile jego działania nie pozostają w sprzeczności ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia.

§ 3.

Stowarzyszenie może posiadać własne odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci.

 

Rozdział II   CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI

§ 4.

Celami działalności Stowarzyszenia są:

a)  upowszechnianie, rozwijanie i podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego,

b)  upowszechnianie i rozwijanie strzelectwa rekreacyjnego,

c)  podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno - teoretycznego swoich Członków,

d)  zwiększanie sprawności fizycznej i umiejętności technicznych,

e)  integracja środowiska strzeleckiego,

f)  organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w oparciu o sport strzelecki,

g) promowanie postaw obywatelskich wśród dorosłych, a także dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współżycia koleżeńskiego oraz zasady fair play,

h) kontynuowanie tradycji strzeleckiej oraz innych dziedzin strzeleckich,

i)  upowszechnianie, rozwijanie, promowanie kolekcjonerstwa broni dawnej i współczesnej, amunicji, militariów.

§ 5.

1. Stowarzyszenie realizuje cele, o których mowa w § 4., poprzez:

a) organizację procesu szkolenia sportowego,

b) współpracę ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami oświatowo - wychowawczymi w celu krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży,

c) organizację imprez sportowych,

d) opracowywanie kalendarzy imprez sportowych,

e) organizację szkoleń strzeleckich,

f) prowadzenie klasyfikacji sportowej zawodników,

g) kontrolę realizacji przyjętych procesów szkoleniowych,

h) współdziałanie w adaptowaniu i przysposabianiu dla potrzeb strzelectwa urządzeń i obiektów sportowych,

i) upowszechnianie wiedzy o broni dawnej i współczesnej, zrzeszanie osób zajmujących się działalnością       kolekcjonerską w zakresie broni, amunicji i militariów,

j) organizowanie wystaw broni, wystaw kolekcji broni, w tym kolekcji broni palnej swoich Członków,

k) udział Członków w imprezach promujących kolekcjonerstwo broni i militariów.

§ 6.

Stowarzyszenie podejmuje wspólne przedsięwzięcia z innymi organizacjami o wspólnych ze Stowarzyszeniem celach.

§ 7.

1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Rozdział III   CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.

1.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych,

d) członków nadzwyczajnych.

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, której kandydaturę przyjął Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

2. Osoby niepełnoletnie w wieku do 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

3. Cudzoziemiec, który nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może należeć do Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Zarządu.

4. Potwierdzeniem członkostwa jest podpisanie i złożenie Zarządowi deklaracji członkowskiej oraz uiszczenie opłaty wpisowej i składki członkowskiej w kwocie ustalonej przez Zarząd. Uiszczenie opłaty wpisowej i składki członkowskiej jest podstawą wpisu kandydata na listę członków Stowarzyszenia.

5. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

6. Członkami nadzwyczajnymi są założyciele Stowarzyszenia oraz inne osoby, przyjęte na podstawie Art. 9 ust. 7 Statutu.

7. Zarząd może zmienić status członka zwyczajnego na nadzwyczajnego, lub członka nadzwyczajnego na zwyczajnego, na podstawie uchwały członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków nadzwyczajnych uprawnionych do głosu.

§ 10.

1.  Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

a) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków,

b) czynnie i biernie uczestniczyć w wyborach władz Stowarzyszenia,

c) korzystać z pomocy organizacyjnej i szkoleniowej innych członków Stowarzyszenia oraz jego władz,

d) korzystać z wszelkich form pomocy Stowarzyszenia w zakresie wynikającym ze statutu i uchwał jego władz,

e) korzystać z ochrony Stowarzyszenia w zakresie praw i interesów wynikających z członkostwa,

f) przedkładać władzom Stowarzyszenia wnioski, inicjatywy i postulaty w zakresie działalności Stowarzyszenia,

g) nosić znaki przynależności do Stowarzyszenia, w szczególności odznakę członkowską.

§ 11.

1. Podstawowymi obowiązkami członków zwyczajnych Stowarzyszenia są:

a) przestrzeganie postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i innych wydawanych przez nie przepisów oraz regulaminów, a także dobrych obyczajów i zasad etyki, w szczególności zasady fair play,

b)  branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) branie czynnego lub biernego (organizacyjnego) udziału w rywalizacji sportowej i programach szkoleniowych Stowarzyszenia oraz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,

d) w miarę indywidualnych możliwości świadczenie wzajemnej pomocy organizacyjnej i szkoleniowej członkom Stowarzyszenia,

e) udział w obradach Walnego Zgromadzenia Członków, w pracach zespołów roboczych i komisjach powołanych przez władze Stowarzyszenia,

f) nienaruszanie solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

g) terminowe opłacanie składek członkowskich.

h) dbanie o mienie należące do Stowarzyszenia, bądź jemu udostępnione.

i) dbanie o dobry wizerunek Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia, utraty praw publicznych orzeczonych prawomocnym wyrokiem lub śmierci członka Stowarzyszenia a także w razie rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłasza się Zarządowi w formie pisemnej.

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być wykluczony i skreślony z listy członków lub zawieszony w trybie uchwały podjętej przez Zarząd w razie:

a) uporczywego uchylania się od czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia,

b) nieprzestrzegania postanowień statutu i innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu,

c) nieopłacenia składki członkowskiej w wymaganym terminie,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia,

e) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia.

f) naruszenia zasad współżycia koleżeńskiego, dobrych obyczajów bądź zasady fair play

g) naruszanie dobrego wizerunku Stowarzyszenia.

4. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu członka Stowarzyszenia praw wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz odsunięciu od pełnionych funkcji.

§ 13.

1. Od uchwały Zarządu, o której mowa w §12 ust. 3 członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

2. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w ust. 1 przez Walne Zgromadzenie Członków, członek zostaje zawieszony w swoich prawach członkowskich wymienionych w §10 statutu oraz odsunięty od pełnionych funkcji.

§ 14.

1. Członkiem wspierającym (bez czynnego i biernego prawa wyborczego) może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia za pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 15.

1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu. Członkostwo honorowe może być nadane osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia lub sportu strzeleckiego.

2. Członkom honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi mogą być przez Zarząd w trybie podjętej uchwały czasowo zwolnieni z uiszczania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Postanowienia §12 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV   WŁADZE STOWARZYSZENIA

Postanowienia ogólne

§ 17.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 7 lat, wyboru ich składu osobowego dokonuje się w głosowaniu jawnym.

3. Kadencja ta ulega automatycznemu przedłużeniu, o ile z przyczyn niezależnych, Walne Zgromadzenie Członków zwołane zostanie w terminie późniejszym.

§ 18.

1. O ile statut nie stanowi inaczej uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej połowy statutowego składu tych władz. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego właściwego organu.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.

3. Władze Stowarzyszenia mogą podejmować przewidziane prawem czynności w obecności co najmniej połowy statutowego składu tych władz.

 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 19.

1.  Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.  Walne Zgromadzenie Członków może być:

a) zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze,

b) nadzwyczajne

§ 20.

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Zarządu a w razie jego nieobecności lub zawieszenia pełnienia funkcji inny członek Zarządu, który przeprowadza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Walne Zgromadzenie Członków wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem obrad i głosowaniem oraz sporządzają stosowny protokół.

4. Członkowie mogą udzielić innemu członkowi Stowarzyszenia pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu podczas Walnego Zgromadzenia Członków przy zachowaniu warunków:

     a) pełnomocnikiem może być wyłącznie członek Stowarzyszenia w pełni praw,

     b) członek zwyczajny może być pełnomocnikiem nie więcej niż dwóch innych członków,

     c) członek nadzwyczajny może być pełnomocnikiem dowolnej liczby członków,

     d) pełnomocnictwo musi być pisemne.

§ 21.

1.  Walne Zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 7 lat.

2. Zarząd zawiadamia członków w formie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia na co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 2/3 ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków powinien być złożony w formie pisemnej ze wskazaniem celu zwołania.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w terminie 14 dni od dnia wniesienia właściwego wniosku.

6. Jeżeli Zarząd nie zwołuje Walnego Zgromadzenia Członków w odpowiednim terminie, Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) wybór spośród członków Stowarzyszenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej będąca podstawą uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

d) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,

e) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji, z położeniem szczególnego nacisku na kwestie finansowe,

f) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze

g) rozpatrywanie wniosków dotyczących majątku Stowarzyszenia i rodzajów działalności,

h) nadawanie członkostwa honorowego,

i) dokonywanie zmian statutu i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji,

k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, które nie leżą w kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 23.

1. W obradach Walnego Zgromadzenia Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby, które nie są członkami Stowarzyszenia, zaproszone przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie Członków może w razie potrzeby powołać zespoły robocze, komisje specjalne lub zespoły ekspertów.

§ 24.

1. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków wymagana jest obecność w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, w tym uchwały o zmianie treści statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia  podejmowane są jawnie, ważoną większością głosów, bez względu na ilość uczestników głosowania, przy obecności Prezesa Zarządu.

3.  Prezes Zarządu może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków przez swojego pełnomocnika, którym może być członek Stowarzyszenia w pełni praw na mocy pisemnego pełnomocnictwa.

4.  Głos członka zwyczajnego ma wagę o wartości 1, zaś członka nadzwyczajnego wagę o wartości 70.

§ 25.

Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków sporządzany jest protokół, który podpisują: Przewodniczący obrad   i Sekretarz.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 26.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 1 - 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Spośród członków Zarządu wybierany jest Prezes Zarządu, którego Walne Zgromadzenie Członków wybiera  w oddzielnym głosowaniu.

2. Pierwszego wyboru składu Zarządu dokonują Członkowie Założyciele.

3. Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład w przypadku rezygnacji Prezesa lub członka Zarządu nie będącego Prezesem z pełnienia funkcji lub w razie zajścia innej przyczyny trwale uniemożliwiającej członkowi Zarządu pełnienie funkcji w Zarządzie. Uzupełnienia składu Zarządu dokonuje Zarząd w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Uzupełnienie składu Zarządu może dotyczyć 1/2 liczby jego członków pochodzących z wyboru. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków na jego najbliższym posiedzeniu. W przypadku niemożności uzupełnienia składu Zarządu w drodze kooptacji, Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

4.  Posiedzenia pełnego składu Zarządu powinny się odbywać co najmniej raz na rok. Posiedzenia mogą odbywać się przez elektroniczne środki komunikacji.

5.  Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów pełnego składu Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, członek Zarządu podejmuje uchwały Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu dwuosobowego uchwały zapadają jednomyślnie.

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na podstawie umowy zawartej z członkiem Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnikiem powołanym uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 27.

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie, w tym oświadczeń dotyczących zobowiązań majątkowych, wymagane jest łączne działanie dwóch osób: Prezesa Zarządu i upoważnionego członka Zarządu. Przy składzie Zarządu jednoosobowym oświadczenia woli składa członek Zarządu samodzielnie. Przy składzie Zarządu dwuosobowym oświadczenia woli składane są wyłącznie przez cały Zarząd.

3. W razie zatrudnienia pracownika stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Analogicznie postępuje się w przypadku nawiązania umów zlecenia i umów o dzieło.

4. Zarząd może udzielić osobom kierującym pracą biura Zarządu pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

§ 28.

1. Do zakresu działalności Zarządu należy:

a) realizowanie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zgromadzenia,

b) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia,

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłaty wpisowej i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

d) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

e) kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia,

f) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,

g) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,

h) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

i) rozpatrywanie spraw spornych między członkami Stowarzyszenia,

j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia,

k) przyznawanie nagród lub nakładanie kar na członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji nie rzadziej niż raz na pół roku.

3. Roczne sprawozdania finansowe są opiniowane przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzane przez Zarząd.

 

Komisja Rewizyjna

§ 29.

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech członków.

2. Wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Stowarzyszenia, którzy nie wchodzą w skład Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

4. W razie potrzeby uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej uzupełniają jej skład osobowy w drodze kooptacji w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Uzupełnienie może dotyczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków na jego najbliższym posiedzeniu.

5. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w roku. Posiedzenia mogą odbywać się przez elektroniczne środki komunikacji.

6. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności całej Komisji Rewizyjnej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 30.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) sprawowanie kontroli wykonywania działalności statutowej (w tym gospodarczej) Stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wypływającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie złożenia przez Zarząd stosownych wyjaśnień,

c) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań i wnioskowanie w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,

d) wybór podmiotu, który dokonuje badania sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami właściwej ustawy,

e) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

f) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

g) opiniowanie sprawozdań Zarządu

 

Rozdział V   MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 31.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a) nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

b) inne prawa majątkowe,

c) środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego statutowych celów.

3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

a) składek członkowskich, opłat wpisowych i innych świadczeń uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków,

b) dobrowolnych wkładów i wpłat członków Stowarzyszenia,

c) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

d) dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,

e) dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,

f) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

g) ofiarności publicznej.

4. Dla ważności czynności prawnych w zakresie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia i nabywania składników majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa Zarządu i upoważnionego członka Zarządu. Przy składzie Zarządu jednoosobowym oświadczenia woli składa członek Zarządu samodzielnie. Przy składzie Zarządu dwuosobowym dla ważności czynności prawnych w zakresie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia i nabywania składników majątkowych wymagane jest współdziałanie całego Zarządu.

§ 32.

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 33.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

§ 34.

Realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia może być dokonywana poprzez prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia polegającej na:

 • 22.15.Z  Działalność wydawnicza pozostała,
 • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami                                     
 • 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (prowadzenie stałego sklepu z przewagą art. spożywczych),
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży (sprzedaż odzieży sportowej i innej, związanej ze strzelectwem),
 • 52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (sprzedaż obuwia sportowego i innego, związanego ze strzelectwem oraz strzeleckich skórzanych akcesoriów),
 • 52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych,
 • 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową,
 • 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 55.10.Z Hotele (zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w: hotelach, motelach, zajazdach, hotelach nastawionych na obsługę konferencji, usługi restauracyjne prowadzone w powiązaniu z zapewnieniem zakwaterowania),
 • 55.23.Z Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w: ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, gospodarstwach wiejskich , pokojach gościnnych, domkach letniskowych, pozostałych miejscach krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanych),
 • 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe,
 • 55.40.Z Bary (prowadzenie baru na terenie obiektu sportowego),
 • 55.51.Z Stołówki (prowadzenie stołówki sportowej),
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 63.30.A Działalność organizatorów turystyki (organizowanie imprez turystycznych),
 • 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 • 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (wypożyczanie sprzętu sportowego),
 • 74.40.Z Reklama,
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu sportowego i rekreacyjnego
 • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 80.42.Z Organizowanie innych szkoleń, w szczególności szkoleń psychologicznych, antystresowych i mediacyjnych,
 • 85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia, organizowanie szkoleń z  zakresu ratownictwa medycznego),
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych,
 • 92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 92.61.Z Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych (działalność w zakresie obiektu sportowego -hali strzeleckiej wraz z organizowaniem zarobkowych imprez sportowych),
 • 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała (organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz festynów, działalność w zakresie szkółek strzeleckich, organizowanie szkoleń i kursów strzeleckich),
 • 92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

§ 35.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia i jego wewnętrznych jednostek organizacyjnych ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI   ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 36.

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów.

2. Dla ważności uchwały Walnego Zgromadzenia Członków wymagana jest obecność w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 37.

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów.

2.  Dla ważności uchwały Walnego Zgromadzenia Członków wymagana jest obecność w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną przekształcają się w Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących.

5. Majątek pozostały po pokryciu zobowiązań ciążących na Stowarzyszeniu zostaje przeznaczony na cel wskazany w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 , poz. 140, z późniejszymi zmianami).

 

Rozdział VII   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

1. Niniejszy statut został uchwalony w tekście jednolitym w dniu 11 lipca 2023 roku roku jednogłośnie uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w Ołtarzewie w dniu 11 lipca 2023 roku.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 , poz. 104, z późniejszymi zmianami).

3. Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.